Journal archive for Google Scholar Robot!

Private Law Precedent

دو فصلنامه رویه حقوق خصوصیVolume 1, Number 2 (2017-3)


تراضی متبایعین بر محاسبه نقیصه‌ بر فرض کم‌تر بودن مبیع
تراضی متبایعین بر محاسبه نقیصه‌ بر فرض کم‌تر بودن مبیع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الزام به انجام تعهد، مقدمه فسخ قرارداد
الزام به انجام تعهد، مقدمه فسخ قرارداد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصرف اراضی و املاک توسط دولت
تصرف اراضی و املاک توسط دولت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مفهوم خوانده در دادخواست جلب ثالث
مفهوم خوانده در دادخواست جلب ثالث
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شروط قراردادی وخسارات دادرسی
شروط قراردادی وخسارات دادرسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده توسط شرکت های دولتی
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده توسط شرکت های دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عدالت، مبنا و نه مستند
عدالت، مبنا و نه مستند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

جمع یا عدم امکان جمع مسئولیت قراردادی با مسئولیت قهری
جمع یا عدم امکان جمع مسئولیت قراردادی با مسئولیت قهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2016-9)


جهات نقد در آراء قضایی
جهات نقد در آراء قضایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعارض نام دامنه اینترنتی با علامت تجاری
تعارض نام دامنه اینترنتی با علامت تجاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالبه خسارت بابت افت قیمت خودرو
مطالبه خسارت بابت افت قیمت خودرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر رویه شورای رقابت در احراز رویه ضدرقابتی؛ بررسی موردی تصمیم پرونده واگذاری شرکت مخابرات ایران
نقدی بر رویه شورای رقابت در احراز رویه ضدرقابتی؛ بررسی موردی تصمیم پرونده واگذاری شرکت مخابرات ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مزاحمت قانونی شخص ثالث در عین مستاجره بعد از قبض
مزاحمت قانونی شخص ثالث در عین مستاجره بعد از قبض
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شناخت سبب در رویه قضایی
بررسی شناخت سبب در رویه قضایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعدیل وجه التزام
تعدیل وجه التزام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسئولیت مدنی وکیل یا نماینده در صدور چک پرداخت نشدنی
مسئولیت مدنی وکیل یا نماینده در صدور چک پرداخت نشدنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرجام‌خواهی: نظارت قضایی بر رأی قطعیت یافتۀ دادگاه نخستین
فرجام‌خواهی: نظارت قضایی بر رأی قطعیت یافتۀ دادگاه نخستین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles